گزینه 1 : عکس بازیگران و خوانندگان
22 نفر - 22.68 درصد
گزینه 2 : عکس طبیعت
3 نفر - 3.092 درصد
گزینه 3 : عکس های ورزشی
4 نفر - 4.123 درصد
گزینه 4 : عکس های عاشقانه و فانتزی
20 نفر - 20.61 درصد
گزینه 5 : عکس های شکار لحظه ها
2 نفر - 2.061 درصد
گزینه 6 : عکس های هنری
6 نفر - 6.185 درصد
گزینه 7 : عکس های خوراکی ها
5 نفر - 5.154 درصد
گزینه 8 : مدل های لباس
33 نفر - 34.02 درصد
گزینه 9 : عکس های حیوانات
2 نفر - 2.061 درصد
گزینه 10 : سایر
0 نفر - 0 درصد